loader image

REGULAMIN BASENU 

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem basenu stworzonym w celu zapewnienia Państwu komfortowego 
i bezpiecznego korzystania z basenu (zwanego dalej Basenem) w Ośrodku Jałowcowa Góra (zwanego w dalszej części Regulaminu Ośrodkiem), zarządzanym przez AVIKA Sp. z o. o. pod adresem przy ul. Jałowcowa 30, 32-410 Dobczyce, NIP: 6812085573, REGON: 388461097, KRS: 0000890543. Regulamin stanowi integralną część umowy jaką zawierają Państwo poprzez opłacenie wstępu na basen i / lub korzystanie z Basenu w naszym obiekcie. Korzystanie z Basenu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

 1. Administratorem basenu jest dzierżawca kompleksu Ośrodek Jałowcowa Góra wraz z Hotelem Dobczyce *** — spółka AVIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Jałowcowa 30.  
 1. Basen jest czynny w sezonie letnim dla Gości hotelowych oraz Klientów indywidualnych nie zameldowanych w Hotelu przez cały tydzień w godzinach od 10.00 do 19.00. Z przyczyn organizacyjnych, tj. niekorzystnych warunków pogodowych, wynajęcia basenu na wyłączność, kwestii natury technicznej, Administrator basenu zastrzega sobie prawo do skrócenia godzin otwarcia basenu lub jego zamknięcia.  
 1. Do korzystania z basenu uprawnione są osoby posiadające bilet wstępu. 
 1. Wstęp na basen odbywa się na podstawie biletu wstępu i opaski na rękę, którą w momencie zakupu otrzymuje Klient. Goście hotelowi otrzymują opaskę na rękę w recepcji Hotelu, uprawniającą do darmowego wstępu na basen podczas zameldowania Gościa w Hotelu.  
 1. Bilet ulgowy wydawany jest na podstawie dokumentu tożsamości, potwierdzającego wiek dziecka (4-15 lat) lub legitymacji emeryta lub legitymacji osoby z niepełnosprawnością. Dzieci w wieku do lat 4 są uprawnione do darmowego wstępu na basen.  
 1. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej. 
 1. Głębokości basenu wynosi od 80 cm do 255 cm. 
 1. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem basenu. 
 1. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej. Przed wejściem do wody należy umyć ciało pod prysznicem. 
 1. Leżakowanie dozwolone jest na terenie całego basenu. 
 1. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z elementami WOPR i czapeczkę ratownika. 0soby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń Ratownika. 
  W przypadku niestosowania się do poleceń Ratownika – Administrator basenu lub osoby działające 
  w imieniu Administratora (Ratownicy, pracownicy Ośrodka lub Ochrony) uprawnieni są do usunięcia z terenu basenu osoby nieprzestrzegającej niniejszego Regulaminu.  
 1. 0sobom znajdującym się na terenie basenu nie wolno:
  – przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem, jeżeli nie potrafią pływać,
  – wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
  – niszczyć urządzeń infrastruktury i sprzętu basenu,
  – zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, 
  – popychać i wrzucać do wody inne osoby. 
 1. Na terenie basenu obowiązuje zakaz:
  – spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  – palenia tytoniu,
  – wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  – hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,
  – wstępu osobom których stan wyraźnie wskazuje na stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem innych środków odurzających,
  – wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia lub narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu, 
  – spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
  – konsumpcji artykułów żywnościowych zakupionych poza terenem Ośrodka,
  – zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,
  – używania mydła i innych środków chemicznych.  
 1. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności 
  w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie. 
 1. 0soby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na basenie Administrator basenu nie ponosi odpowiedzialności. 
 1. 0dpłatność za basen pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem. 0soby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu basenu, a także niestosujące się do zaleceń ratowników lub innych pracowników Administratora basenu będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu. 
 1. Za zniszczenie wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. 
  Za zanieczyszczenie wody w basenie naliczana jest kara w wysokości 150 PLN za każde zdarzenie.  
 1. Administrator basenu przy Hotel Dobczyce*** Jałowcowa Góra nie odpowiada za uszkodzenia ciała 
  i wypadki wynikające z naruszenia niniejszego Regulaminu. 
 1. Przed skorzystaniem z basenu rzeczy wartościowe należy pozostawić w depozycie w recepcji hotelu. Za rzeczy pozostawione na terenie basenu, poza zakresem opisanym w niniejszym punkcie, Administrator basenu nie odpowiada. 
 1. Skargi i wnioski dotyczące korzystania basenu należy zgłaszać w pod adresem: manager@hoteldobczyce.pl, 
 1. Teren basenu oraz Ośrodka Jałowcowa Góra objęte są monitoringiem wizyjnym dla zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i osobom korzystającym z usług basenu i Ośrodka. Nagrania monitoringu wizyjnego są utrwalane cyfrowo i przechowywane prze okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Po tym okresie ulegają automatycznemu skasowaniu poprzez nadpisanie nowym materiałem z nagrań monitoringu. Administratorem danych osobowych jest spółka AVIKA Sp. z o. o. pod adresem przy ul. Jałowcowej 30, 
  32-410 Dobczyce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
  KRS: 0000890543, NIP: 6812085573, REGON: 388461097. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się 
  na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest RODO – art. 6 ust. 1 lit. b), d) oraz f). 
 1. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy. W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić ratowników lub obsługę obiektu. 
  Telefony alarmowe:
  – Numer alarmowy 112
  – Pogotowie Ratunkowe 999
  – Straż Pożarna 998
  – Policja 997 

***** 

Paweł Nostkiewicz – prezes Zarządu AVIKA Sp. z o. o. 

logo novum złoste przeźroczyste hjvhj