loader image

 

REGULAMIN HOTELU 

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem hotelu stworzonym w celu zapewnienia Państwu komfortowego 
i bezpiecznego pobytu w Hotelu Dobczyce oraz Ośrodka Jałowcowa Góra, którego integralną częścią jest Hotel Dobczyce wraz z przyległą infrastrukturą oraz terenem (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu – Hotelem bądź Ośrodkiem), zarządzanym przez AVIKA Sp. z o. o. pod adresem przy ul. Jałowcowa 30, 32-410 Dobczyce, 
NIP: 6812085573, REGON: 388461097, KRS: 0000890543. Regulamin stanowi integralną część umowy jaką zawierają Państwo poprzez dokonanie rezerwacji i zatrzymanie się w naszym obiekcie. Podpisując kartę meldunkową, Gość potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem. 

 • 1
 1. Dbając o wygodę i bezpieczeństwo Gości, Hotel dołoży wszelkich starań by zapewnić: 
  a/ warunki miłego i komfortowego wypoczynku, 
  b/ bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, 
  c/ profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel, 
  d/ sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, 
  a w przypadku stałej obecności tylko za jego zgodą,  

e/ sprzątnie pokoju, wymianę ręczników i pościeli, uzupełnienie wody mineralnej, które następują każdorazowo na życzenie Gościa – jednak nie częściej niż 1 raz dziennie, przy czym zmiana pościeli – nie częściej niż co 3 dni. 
f/ w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, dołożenie starań, 

 aby w miarę możliwości zamienić pokój lub inny sposób złagodzić niedogodności.  

 1. Hotel świadczy usługi noclegowe – na bazie krótkoterminowego wynajmu jednostek mieszkalnych, wynajem sal konferencyjnych, usługi gastronomiczne. 
 1. Na życzenie Gości Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi dodatkowe: 
  a/ udzielanie informacji związanych z pobytem lub podróżą, 
  b/ przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu, przy czym Hotel zastrzega prawo do odmowy przechowania rzeczy nie mających cech bagażu osobistego lub jeżeli przechowanie byłoby w terminie innym niż daty pobytu Gości w Hotelu. 
   
 • 2
 1. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu: 
  a/ osoby pełnoletnie są meldowane do Hotelu na podstawie okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz wypełnienia karty meldunkowej. 
  b/ osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione mogą przebywać w Hotelu wyłącznie w towarzystwie swojego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby opiekującej się nimi i odpowiedzialnej za nie. 
 1. Pokoje w Hotelu wynajmowane są na doby, przy czym doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.  
 1. W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien poinformować recepcję hotelu najpóźniej do godz. 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. 
  Hotel oferuje przedłużenie pobytu zgodnie z aktualną dostępnością pokoi i obowiązującym cennikiem.  
 1. Niepoinformowanie recepcji Hotelu o chęci przedłużenia pobytu zgodnie z pkt 3, a także pozostanie 
  w pokoju lub pozostawienie rzeczy w pokoju traktowane jest jako przedłużenie pobytu przez Gościa.  
 1. Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się następująco:
  a/ przedłużenie doby na pobyt do godziny 18:00 podlega opłacie 50% ceny doby hotelowej, 
  b/ przedłużenie doby na pobyt dłuższy niż do godziny 18:00 podlega opłacie 100% ceny doby hotelowej. 
 1. Jeżeli Gość nie określił terminu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową. 
 1. Gość hotelowy nie może bez zgody Hotelu przekazywać pokoju innym osobom – nawet, jeżeli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.  
 1. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokojach hotelowych gościnnie, na zaproszenie Gości hotelowych, w godzinach od 7:00 do 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnie obowiązującego w Hotelu cennika. 
 1. Hotelowi przysługuje prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania płatności za świadczone usługi.  
 • 3
 1. W całym Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.  
 1. W czasie trwania ciszy nocnej Goście Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócać spokoju pobytu innych Gości. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Hotel uprawniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług hotelowych. 
 • 4
 1. Gość każdorazowo opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.  
 1. Klucze do pokoju są przekazywane indywidualnie do otwierania wynajmowanego przez Gościa pokoju 
  i każdorazowo dla konkretnego pobytu. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany do zwrócenia kluczy do recepcji Hotelu. Obowiązek należytego dbania o klucze do pokoju i nie przekazywania ich osobom postronnym spoczywa na Gościu. W przypadku zniszczenia lub utraty kluczy do pokoju, Hotel nałoży na Gościa, z którym zawarł umowę wynajmu pokoju, opłatę w wysokości 50 PLN.  
 • 5
 1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu uszkodzenia lub utraty rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Kodeks cywilny.  
 1. Hotel odpowiada z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną zdeponowane w sejfie znajdującym się w recepcji Hotelu. 
 1. Hotel może odmówić przyjęcia rzeczy do depozytu, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub w stosunku 
  do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.  
 1. Gość hotelowy powinien zawiadomić Hotel o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  
 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub zwierząt będących pod jego lub jego gości opieką. Powyższe oznacza także, że jeśli bielizna hotelowa, pościel, wykładziny i / lub panele podłogowe, ściany i tapety ścienne zostaną uszkodzone lub zabrudzone ponad przeciętną miarę – wynikającą ze zwykłego ich użytkowania, wskutek działania Gościa lub osób odwiedzających Gościa lub zwierząt znajdujących się pod Gościa lub osób go odwiedzających opieką, którym Gość udostępnił pokój hotelowy, wówczas Gość może zostać obciążony kosztami czyszczenia, naprawy, zakupu nowego wyposażenia lub innego sposobu przywrócenia mienia Hotelu do stanu poprzedniego.  
 1. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa je przez okres 3 miesięcy a po jego upływie rzecz zostanie komisyjnie zutylizowana. 
 • 6
 1. Warunkiem przyjęcia do Hotelu zwierząt jest zgłoszenie przyjazdu ze zwierzęciem w momencie rezerwacji oraz uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem. 
 1. Zwierzęta na terenie Ośrodka Jałowcowa Góra muszą być trzymane na smyczy i pozostawać pod stałą kontrolą i opieką właścicieli. Psy ras uznanych za niebezpieczne – dodatkowo muszą być trzymane i wyprowadzane w kagańcu podczas opuszczania pokoju hotelowego.  
 1. Gość – właściciel zwierzęcia jest zobligowany do sprzątania po swoim pupilu. 
 1. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom. 
 1. Za wszelkie szkody na mieniu Hotelu oraz innych Gości lub pracowników Hotelu, spowodowane przez zwierzęta, odpowiedzialność ponoszą właściciele zwierząt. 
 • 7
 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług. Osoba, której odmówiono świadczenia usług Hotelu zobowiązana jest do zastosowania się do zaleceń pracowników Hotelu oraz uregulowania należności za świadczenia i ewentualnie poczynione zniszczenia.  
 1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu w Hotelu rażąco naruszył Regulamin Hotelu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, Gości, pracowników Hotelu albo w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.  
 1. Hotel świadczy usługi zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie. W przypadku reklamacji prosimy Gości o sygnalizowanie wszelkich uwag na adres email: manager@hoteldobczyce.pl. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości przez Gościa. Wszelkie reklamacje przyjmuje również recepcja Hotelu.  
 1.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie na terenie Hotelu grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Hotelu (wyjątek stanowi używanie maszynek do golenia, suszarek do włosów, ładowarek do telefonów oraz zasilaczy urządzeń TV i komputerowych).  
 1. Na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz otwartego ognia. Zakaz ten nie dotyczy wydzielonych miejsc. Hotel uprawniony jest do nałożenia na osobę niestosującą się do zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, opłaty/kary w wysokości  300 PLN tytułem naruszenia w/w zakazu, przy czym do powyższej kwoty mogą zostać doliczone ewentualne koszty odświeżenia pokoju.  
 • 8
 1. Teren Ośrodka Jałowcowa Góra, powierzchnie ogólnodostępne Hotelu Dobczyce z wyłączeniem toalet, Restauracji Novum, budynki mieszkalne Hotelu Dobczyce z wyłączeniem jednostek mieszkalnych oraz teren basenu z wyłączeniem przebieralni są objęte monitoringiem wizyjnym dla zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i osobom ich odwiedzającym lub korzystającym z usług Ośrodka. Nagrania monitoringu wizyjnego są utrwalane cyfrowo i przechowywane prze okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Po tym okresie ulegają automatycznemu skasowaniu poprzez nadpisanie nowym materiałem z nagrań monitoringu. 
 1. Goście hotelu poprzez zameldowanie i korzystanie z usług Hotelu i Ośrodka wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO.  
 1. Administratorem danych osobowych jest spółka AVIKA Sp. z o. o. pod adresem przy ul. Jałowcowej 30, 
  32-410 Dobczyce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890543, NIP: 6812085573, REGON: 388461097. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Dane osobowe Zamawiających oraz Gości hotelowych będą przetwarzane na potrzeby dokonania Rezerwacji, świadczenia usług, a także na potrzeby działań marketingowych, reklamowych Hotelu. 
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest RODO – art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f). 

 

 • 9

 

 1. We wszelkich kwestach nie uregulowanych i nie zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  
 1. Hotel deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby wszelkie spory rozstrzygać polubownie. Jednak w przypadku braku takiego rozstrzygnięcia – sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby spółki – firmy zarządzającej Hotelem.  
 1. Hotel zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu hotelu w każdym czasie 
  i bez uprzedzenia.  

 

***** 

 

Paweł Nostkiewicz Adam Rojek
Prezes Zarządu AVIKA Sp. z o. o. Manager Hotelu Dobczyce 

 

logo novum złoste przeźroczyste hjvhj